خروج دود از لوله گیج روغن – افزایش فشار در لوله تخلیه بخار روغن

در موتور خودرو سیستمی وجود دارد که گازهای متراکمی که از بین رینگ و دیواره سیلندر وارد قسمت کارتر روغن میشود را تخلیه می نماید در صورتی که این سیستم به هر دلیلی وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد فشار درونی موتور افزایش می یابد.عوامل افزایش فشار درون موتور عبارتند از:

  1. گرفتگی سیستم تخلیه فشار درونی موتور
  2. فرسایش رینگ پیستون
  3. قفل شدن رینگ پیستون
  4. از آب بندی خارج شدن سوپاپها

راه کار:

  1. برای رفع گرفتگی سیستم تخلیه فشار درونی موتور به سادگی میتوانید یکی از موتور شوی ها زادو ویتا فلش و یاتوتال فلش را استفاده نمایید.
  2. برای رفع فرسایش رینگ پیستون از یکی از احیاگرهای موتور زادو استفاده فرمایید. توصیه ما استفاده از احیاگر ماگزیمم است.
  3. برای رفع قفل شدن رینگ پیستون میتوانید از یکی از محصولات آنتی کربن و یا شوینده ماکسی فلش استفاده نمایید این دو محصول به راحتی مشکل یاد شده را بر طرف و آلودگیهای بسیار سخت را پاک می نمایند.
  4. به مکانیک مجرب مراجعه و سوپاپهای موتور را تعویض نمایید.