کم و زیاد شدن آرام دور موتور/قطع و وصل شدن آرام موتور در هنگام شتابگیری

معمولا این مشکل در خودروهای انژکتوری نمایان شده و دلایل متعددی دارد این عوامل عبارتند از:

  1. عدم کارکرد صحیح دریچه هوای دور آرام موتور ، سنسور هوا، سنسور گاز
  2. ورود هوا از جایی غیر از سیستم مکش هوای موتور
  3. گرفتگی یا خرابی انژکتورها
  4. خرابی سیستم تامین جرقه موتور
  5. عدم فرمان صحیح و بروز خطا در کامپیوتر موتور خودرو

راه کار:

  1. تعویض قطعات یاد شده و یا تمیز نمودن آنها با اسپری تمیز کننده انژکتور و کاربراتور
  2. محل ورود هوای اضافی شناسایی و رفع عیب گردد.
  3. در صورت گرفتگی انژکتورها از شوینده  انژکتور ماکسی فلش و یا اسپری تمیز کننده انژکتور و کاربراتور استفاده شود.
  4. شمعها ، وایر شمها، و کویل موتور بازدید شود.
  5. کامپیوتر موتور توسط مکانیک مجرب بازدید و دیاگ شود.