روغن سوزی و خروج دود آبی از اگزوز

دلایل زیادی برای این مشکل وجود دارد که عمدتا بر اثر قفل شدن رینگ پیستون و یا سایش رینگهای مجموعه پیستون ودر شرایط نادر رسوب در سیستم تخلیه فشار درونی موتور می باشد.

 

دلایل و راه کارها:

  1. از عوامل اصلی آن قفل شدن رینگ پیستون بر اثر روغن رسوب شده درحرارت بالای موتور است البته این رسوبات در شرایطی که از روغن بی کیفیت و یا رانندگی در هنگام کاهش مقدار روغن موتور نیز بوجود می آید. رسوبات کربنی تشکیل شده در شیار رینگها می تواند حرکت آزادانه آنها را مختل نموده و باعث عبور کمپرس و سوختن روغن گردد. چنین رینگهایی نیاز به کربن زدایی دارند. برای کربن زدایی از آنتی کربن استفاده شود. استفاده از شوینده ماکسی فلش توصیه می شود این محصول آلودگیهای بسیار سخت در سیستم سوخت را از بین می برد.
  2. افزایش سایش بین رینگ و دیواره پیستون باعث کاهش کمپرس سیلندر و افزایش روغن سوزی میگردد سایشها میتواند به کمک احیاگرها ترمیم شده و افزایش فاصله بین رینگ و دیواره پیستون به حالت اولیه باز گردد./// توصیه ما:
  • احیاگر ماگزیمم ،
  • احیاگر EX120  ،
  • احیاگر تیونینگ ،
  • احیاگر ایسترز

و انواع احیاگر دیزل می باشد در صورتی که فرسایش فراتر از احیاء باشد از محصول خنثی کننده روغن سوزی استفاده شود.

  1. در شرایطی که رسوبات سیستم تخلیه فشار درونی موتور را مختل گرده باشند روغن سوزی اتفاق افتاده و موتور نیاز به شستشوی داخلی دارد. در گذشته این کار با باز نمودن موتور انجام میشد اما به لطف تکنولوژی پیشرفته موتور شوی ویتا فلش ، توتال فلش و موتور شوی ابسلوت به راحتی این مشکل مرتفع خواهد شد.