لرزش موتور

عوامل مختلفی موجب لرزش موتور میشوند مانند: آلودگی نازل انژکتورها، عدم جرقه شمع در یکی از سیلندرها، اختلاف کمپرس سیلندرها، قفل شدن رینگ پیستون، فرسایش دسته موتورها، فرسودگی صفحه کلاچ 

 

راه کار:

 • آلودگی نازل انژکتورها: استفاده از انژکتور شوی ماکسی فلش توصیه میگردد.
 • عدم جرقه شمع در یکی از سیلندرها: خرابی در سیستم برق، دیاگ توسط مکانیک ماهر زده شود.(قبل از آن از صحت عملکرد شمعها اطمینان حاصل کنید.)
 • اختلاف کمپرس سیلندرها: استفاده از یکی از احیاگرهای زیر توصیه میشودقفل شدن رینگ پیستون: توسط آنتی کربن کربن زدایی شود.
  • متال کاندیشنر ماکزیمم/ماکزیمم دیزل
  • احیاگر وان استیج
  • احیاگر EX120  بنزینی/دیزل
 • فرسایش دسته موتورها: دسته موتور خراب تعویض گردد.
 • فرسودگی صفحه کلاچ : در هنگام شروع به حرکت و شتاب لرزش خودرو احساس میشود، در چنین شرایطی صفحه کلاچ باید تعویض گردد.