صدای جیغ تسمه موتور

این صدا بسیار آزار دهندست و دلیل آن می تواند فرسایش و یا آلوده شدن تسمه باشد. یک تسمه فرسوده خاصیت الاستیکی خود را از دست داده و دچار ترکهای ریز می شود که معمولا با آلودگیها انباشته می شوند. اصطکاک پولی و تسمه از بین رفته و روی هم لیز می خورند در نتیجه صدای ناهنجار جیغ به گوش میرسد.

 

راه کار:

  • تسمه فرسوده تعویض گردد.
  • در صورتی که تسمه الوده شده و یا خاصیت الاستیکی خود را از دست داده است از اسپری احیاگر تسمه موتور استفاده شود.