تعویض رینگ پیستون بدون تراش سیلندر

تعویض رینگ پیستون بدون تراش سیلندرنیاز به آب بندی دقیق، حساس و طولانی مدت برای هماهنگ شدن رینگ نو با دیواره سیلندر کارکرده دارد. در چنین مورد غالبا دیواره سیلندر به صورت میکروسکوپی از حالت دایره ای خارج شده و حساسیت آب بندی را افزایش میدهد. برای تسریع در آب بندی ، ایمن سازی این مرحله و به حداقل رساندن سایش توصیه به استفاده از احیاگر میشود.

راه کار:

در صورتی که موتور هنوز بسته نشده است از احیاگر رینگ و سیلندر را به مقداری روغن موتور مخلوط و طبق دستورالعمل استفاده شود.

اگر موتور مونتاژ شده است قبل از استارت حتما احیاگر در روغن موتور ریخته شود.

احیاگرهای پیشنهادی:

  • متال کاندیشنر ماکزیمم
  • احیاگر 9 میل
  • احیاگر EX120  موتور دیزل و یا بنزینی
  • احیاگر وان استیج
The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1398/6/27 : 19