کاهش یا عدم هماهنگی کمپرس (فشار) سیلندر ها

نشانه های کاهش یا عدم هماهنگی کمپرس سیلندرها:

 • دیر روشن شدن موتور
 • کارکرد بد موتور در هر شرایطی
 • عدم کارکرد یک یا چند سیلندر
 • شنیدن صدای (پاپ پاپ پاپ) به صورت مستمر در منیفولد ورود و خروج موتور
 • افزایش مصرف بنزین
 • افزایش فشار در جنتهای رادیاتور

دلایل کاهش یا عدم هماهنگی کمپرس سیلندرها:

 1. قفل(جام شدن) رینگها بر اثر آلودگیهای کربنی و افزایش رسوبات در محفظه احتراق
 2. سایش و یا آسیب دیدگی سطوح عملیاتی سیلندرها و یا سایش غیر بحرانی رینگ کمپرس سیلندر
 3. تنظیم سوپاپها یا عدم کارکرد صحیح سوپاپ لیفترها
 4. ساییدگی بوش سوپاپها و یا دفورمه شدن سوپاپها
 5. سوختن سوپاپها، سوختن واشر سر سیلندر، ترک سر سیلندر، تاب برداشتن سر سیلندر، سوختن پیستون و خرابی رینگها پیستون.

 

راه کار:

 1. کربن زدایی با محصول آنتی کربن توصیه می شود. این محصول به راحتی از جای شمع (در خودرو بنزین) و یا از جای نازلهاویا گلوپلاگها (در خودرو دیزل) درون سیلندر ریخته می شود. همه کربنها و رسوبات به راحتی از سطوح محفظه احتراق جدا شده و رینگهای جام شده آزاد میگردند. برای جلوگیری از قفل شدن رینگها و کربن زدایی از پیستونها بوسیله سیستم گردش روغن می توان از محصول ویتا فلش قبل از هر تعویض روغن استفاده نمود.
 2. در صورتی که سایش و یا آسیب دیدگی سطوح سایشی بحرانی نباشد می توان از احیاگر رینگ و پیستون استفاده نمود این محصول از جای شمع (در خودرو بنزین) و یا از جای نازلها و یا گلوپلاگها (در خودرو دیزل) روی دیواره سیلندرها ریخته می شود.

در صورت بحرانی بودن سایش در سطوح عملیاتی باید از احیاگر وان استیج و یا متال کاندیشنر ماکزیمم بعد از تعویض روغن استفاده نمود.

 1. در صورت ناهماهنگی و یا کاهش  کمپرس سیلندرها بر اثر عدم تنظیم سوپاپها و یا خرابی لیفترها باشد باید جهت تنظیم سوپاپ و یا تعویض لیفترها اقدام شود.
 2. در صورت ساییدگی بوش سوپاپها و یا دفورمه شدن سوپاپها تعویض آنها گریز ناپذیر است.
 3. در مواردی نظیر:سوختن سوپاپها، سوختن واشر سر سیلندر، ترک سر سیلندر، تاب برداشتن سر سیلندر، سوختن پیستون و خرابی رینگها پیستون راهی جز تعمیر و تعویض قطعات خراب نخواهد بود.