صدا در پمپ هیدرولیک فرمان

دلایل متعددی برای صدای آن وجود دارد:

  • برخی از آنها با روغن هیدرولیک مرتبط هستند اگر رنگ روغن تغیر کرده و تیره شده است بدین معنی ست که آلوده شده و باید تعویض گردد.
  • یکی از دلایل صدا ممکن است سفت بودن تسمه پمپ هیدرولیک باشد  که این مشکل با تنظیم درست تسمه بر طرف میگردد.
  • در موارد نادر خرابی سوپاپ کنترل جریان روغن و یا عایقهای روغن باعث افزایش سطح صدا می شود که با تعویض لوازم خراب مشکل بر طرف میگردد.
  • از دلایل عمده صدای پمپ هیدرولیک فرسایش قطعات آن است.

راه کار:

شما میتوانید با در آوردن تسمه و چرخاندن پولی پمپ هیدرولیک سلامت بلبرینگ آنرا کنترل نمایید در صورتی که در جای خود لغ بزند و یا حرکت نامتعارف داشته باشد دلیل بر فرسوده شدن آن است.

اگر دلیل صدای پمپ هیدرولیک سایشی باشد با استفاده از احیاگرها قابل رفع است.

  • احیاگر EX 120 هیدرولیک
  • احیاگر هیدرولیک 9 میل